Natura 2000 Standaardgegevensformulier

Samenvatting: 
Rapportage over de Natura 2000 gebieden: algemene informatie over de Natura 2000-gebieden en beoordeling van de betekenis van de Natura 2000-gebieden voor de instandhouding van VR-en HR-soorten en habitattypen
Omschrijving: 

Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een rapportage over de betekenis van de Natura 2000-gebieden voor de instandhouding van VR-en HR-soorten en habitattypen. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geactualiseerd worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn. In het SDF wordt, naast algemene informatie, aangeven wat het belang van het gebied is voor de waarden waarvoor het gebied is aangemeld/aangewezen. Daarmee bevat de Natura 2000-database de gegevens van alle gebieden die onder Natura 2000 vallen, zoals die bij de Europese Commissie zijn ingediend. Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn als aparte gebieden in de database opgenomen, tenzij de begrenzingen als Natura 2000-gebied exact (100%) overlappen. De SDF’s zijn gebruikt voor de beoordeling van voldoende dekking van de Habitatrichtlijngebieden. Sindsdien zijn ze vooral bestemd om de Commissie in de gelegenheid te stellen om te oordelen over eigen beleid (LIFE bijvoorbeeld) of af te wegen aan ander Europees beleid. Voor de Commissie is het voor welslagen van NATURA 2000 het van cruciaal belang te kunnen beschikken over betrouwbare en gedetailleerde gegevens betreffende de leefgebieden en soorten van communautair belang. Om die reden moet het SDF “reasonably up-to-date” worden gehouden. Verder stelt de Europese Commissie de SDF’s van de gebieden publiek beschikbaar.

Informatievraag: 

Rapportage over de Natura 2000-gebieden: 1) identificatie van het gebied, 2) locatie, oppervlakte, 3) ecologische informatie over de aanwezige habitattypen en (vogel-)soorten, 4) beschrijving van het gebied (gebiedsbeschrijving, eigendom, bedreigingen, drukfactoren en activiteiten(, 5) bescherming van het gebied (nationaal en internationaal), 6) beheer (beheerder en beheerplan), 7) kaarten en afbeeldingen.

Artikelen: 
Artikel 4.1 Habitatrichtlijn
Artikel 4.3 Vogelrichtlijn
Rapporteren aan: 

Europese Commissie, via de Eionet, Central Data Repository

Inzendtermijn: 

Het standaardgegevensformulier kan op elk willekeurig moment in het jaar ingediend worden. Echter: de database van gebieden die op 1 oktober bij de Europese Commissie ligt, wordt meegenomen in de analyses van het Natura 2000 netwerk het jaar daarop. Aan het einde van het volgende jaar wordt dan de lijst met gebieden aangenomen door het Habitats Committee, de zogenaamde Atlantische Lijst.

Deadline: 
01-01-2022
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Ja
Bestuurlijk verplichtend: 
Nee
Rapportagefrequentie: 
bij veranderingen
Verschenen rapportages: