Rapportageverplichtingen

Hieronder vindt u een alfabetisch geordende lijst van rapportageverplichtingen. Klik op de naam van de rapportageverplichting voor details. U kunt de lijst sorteren op verdrag (standaard) of op naam van de rapportageverplichting.

Verdrag Rapportageverplichting Samenvatting
CITES CITES Annual report In de jaarlijkse rapportages staan gegevens over in- en uitvoervergunningen en gegevens over in beslag genomen en verbeurd verklaarde zendingen.
CITES CITES Biennial report / Implementation Report In het Biennial Report wordt verslag uitgebracht over de implementatie van het CITES verdrag en de Europese CITES verordening in Nederland. Vanaf 2017 vervangt het Implementation Report (IR) het Biennial Report. Dit IR gaat over een periode van 3 jaar (ipv de 2 jaar van het biennial report). Het IR sluit nu aan bij de 3-jaarlijkse cyclus van de bijeenkomsten van de “Conference of the Parties” , waar de voortgang van de implementatie van de Overeenkomst door alle partijen wordt besproken.
Habitats directive Natura 2000 Standaardgegevensformulier Rapportage over de Natura 2000 gebieden: algemene informatie over de Natura 2000-gebieden en beoordeling van de betekenis van de Natura 2000-gebieden voor de instandhouding van VR-en HR-soorten en habitattypen
Habitats directive Nationaal rapport Habitatrichtlijn Rapportage over de toepassing van de in het kader van de Richtlijn genomen maatregelen en een beoordeling van de de Staat van Instandhouding van soorten en habitattypen (effecten)
Habitats directive Derogatierapportage Habitatrichtlijn Rapportage van de afwijkingen (derogaties) van de verbodsbepalingen voor het doden of verstoren van in het wild levende planten en dieren, niet zijnde vogels.
Bonn Convention (CMS) Nationaal rapport Bonn convention (CMS) Rapportage over trekkende soorten, zoals soorten vogels, zeezoogdieren en vleermuizen.
ASCOBANS Nationaal rapport ASCOBANS Rapportage over de voortgang van de te nemen beschermingsmaatregelen voor kleine zeezoogdieren zoals de bruinvis.
EUROBATS Nationaal rapport EUROBATS Rapportage over vleermuizen (status en trend per soort) en de genomen beschermingsmaatregelen.
African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA) Nationaal rapport AEWA Nationale rapportage over zowel de status en trends van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels waarvoor Nederland rangegebied is, als de exotische non-range soorten.
Seal Agreement Nationaal rapport Wadden Sea Seals Rapportages voortvloeiend uit de Agreement of the Conservation of Seals in the Wadden Sea.
Bern Convention General report (Quadriennial report) Bern Convention on the conservation of European wild life and natural habitats.
Bern Convention Bern-Derogatierapportage (Biennial report) Rapportage van derogaties van de Bernsoorten.
Convention on Biological Diversity (CBD) Nationaal rapport CBD Informatie over biodiversiteit (3 niveaus: genen, soorten en ecosystemen).
RAMSAR Convention on Wetlands Nationaal rapport RAMSAR Rapportage over de voortgang van de implementatie van het Ramsarverdrag.
RAMSAR Convention on Wetlands Ramsar Information Sheets (RIS) Ramsar Information Sheets met informatie per gebied over de aangemelde wetlands.
Birds directive Nationaal rapport Vogelrichtlijn Algemene rapportage over ‘nationale maatregelen die krachtens deze richtlijn zijn getroffen’ (dus zowel soorten- als gebiedsbescherming) en gegevens over de staat van instandhouding van VR-soorten (geen beoordeling).
Birds directive Derogatierapportage Vogelrichtlijn Rapportage van de afwijkingen (derogaties) van de verbodsbepalingen voor het doden of verstoren van in het wild levende vogels.
Common Database on Designated Area (CDDA) Rapportage CDDA De rapportage is een ruimtelijk bestand (shape file) met beschermde gebieden.
Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea Quality Status Report (QSR) Rapportage over de implementatie van de Trilaterale Waddenzee Overeenkomst in Nederland, het betreft verder allerlei gegevens over beleid, gebieden en soorten.