Nationaal rapport Habitatrichtlijn

Samenvatting: 
Rapportage over de toepassing van de in het kader van de Richtlijn genomen maatregelen en een beoordeling van de de Staat van Instandhouding van soorten en habitattypen (effecten)
Omschrijving: 

De rapportage is conform het Comité-model en ‘met name’ over instandhoudingsmaatregelen in de Habitatrichtlijngebieden en het effect hiervan op staat van instandhouding Annex I-habitats en Annex II, IV en V-soorten en de voornaamste resultaten van het toezicht ex art. 11 HR (i.e. toezicht van lidstaten op de staat van instandhouding van wilde flora en fauna en natuurlijke habitats, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken aan prioritaire soorten en habitats).

De volledige rapportages vindt u op: http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/art17

Informatievraag: 

Informatie over: a) implementatie van de Habitatrichtlijn: gebiedsaanwijzing, beheerplannen (artikel 6.1), compensatie (artikel 6.4), verbindingen (artikel 10), herintroductie van soorten (Annex A) b) staat van instandhouding van soorten (a.h.v. verspreidingsgebied (omvang en trend), populatie (omvang en trend), leefgebied (omvang, kwaliteit en trend) en toekomstperspectief) en maatregelen voor soorten van bijlage II HR (Annex B) c) staat van instandhouding van habitats (a.h.v. oppervlak, verspreiding, structuur en functie, toekomstperspectief). (Annex D) De soorten en habitattypen die het betreft zijn vastgelegd in de checklist soorten resp. habitattypen die deel uit maakt van de rapportage.

Artikelen: 
Artikel 17 lid 1
Rapporteren aan: 

Europese Commissie, via de Eionet, Central Data Repository

Inzendtermijn: 

De (eerste) deadline ligt op eind juni van het jaar volgend op de periode waarover gerapporteerd moet worden (voor de rapportage 2013-2018 dus op eind juni 2019). Na terugkoppeling van de Europese Commissie (binnen 4 weken) moeten de opmerkingen binnen 6 weken verwerkt zijn. 31 december van dat jaar is het cut-off moment: gegevens die na deze datum binnen komen bij de Europese Commissie worden niet meer verwerkt in de Europese rapportage.

Deadline: 
31-12-2025
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Ja
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Draaiboek: 
Rapportagefrequentie: 
6 jaarlijks