Derogatierapportage Vogelrichtlijn

Samenvatting: 
Rapportage van de afwijkingen (derogaties) van de verbodsbepalingen voor het doden of verstoren van in het wild levende vogels.
Omschrijving: 

Derogatie is een term uit het recht om de buitenwerkingstelling van een rechtsnorm te beschrijven, bijvoorbeeld een ontheffing van de verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming voor het doden of verstoren van in het wild levende vogels. De derogatierapportage van de EU Vogelrichtlijn betreft de afwijkingen (derogaties) van de soortenbescherming aan de Europese Commissie cf. artikel 9 VR. Het betreft hier de toegestane afwijkingen van de verbodsbepalingen van art. 5 VR maar ook de handel, jacht en methoden van artikel 6,7 en 8. De verbodsbepalingen zijn: a ) een verbod om opzettelijk de bedoelde vogels te doden of te vangen; b ) een verbod om opzettelijk hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of weg te nemen; c ) een verbod om in de natuur eieren van deze vogels te rapen en deze in bezit te hebben; d ) een verbod om deze vogels, met name gedurende de broedperiode, opzettelijk te storen; e ) een verbod om vogels te houden van soorten die niet mogen worden bejaagd of gevangen. De EU analyseert de derogatierapportage en om te bepalen of de derogaties van invloed zijn op de populatie.

Zie ook:
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/habides/

Verdrag: 
Informatievraag: 

De gegevens die moeten worden ingevuld gaat onder andere over: Hoeveel individuen van welke vogelsoorten (indien van toepassing) worden weggenomen en waarom? Hoeveel vaste rust- en verblijfplaatsen worden verstoord of vernietigd? Wat is de reden voor het verlenen van een ontheffing?De informatie dient te worden ingevuld in de zogenaamde HaBiDeS-webtool en gerapporteerd in XML.

Artikelen: 
Artikel 9 lid 3
Rapporteren aan: 

Europese Commissie, via de Eionet, Central Data Repository

Inzendtermijn: 

binnen 9 maanden van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de derogaties verleend zijn.