Bern Convention

Het Verdrag van Bern (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats) is een internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa. Het verdrag is een initiatief van de Raad van Europa en is in 1982 in werking getreden. Het verdrag is ondertekend door de landen van de Raad van Europa en daarnaast door de Europese Unie, Monaco, Burkina Faso, Marokko, Tunesië en Senegal. De lidstaten van de Raad van Europa en de andere ondertekenaars verklaren in dit verdrag samen te willen werken op het gebied van het behoud van de natuur. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare soorten en soorten die met uitsterven worden bedreigd, met inbegrip van trekkende soorten. Deze zijn benoemd in een drietal appendices bij het Verdrag. Het Verdrag verplicht de lidstaten om 2-jaarlijkse derogatierapportages en 4-jaarlijkse algemene rapportages in te dienen bij het secretariaat in Straatsburg, Frankrijk.

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/biennial-reports.

Sinds de invoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen wordt binnen de Europese Unie niet vaak meer op het Verdrag van Bern teruggegrepen. De inhoud van het verdrag is opgenomen in de nationale en Europese wetgeving.

Overige rapportages: 
Datum inwerkingtreding: 
01-06-1982
Schaal: 
Europees